การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (บุตรศิษย์เก่า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) (รายละเอียด) โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครผ่านทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 5 – 25 มีนาคม พ.ศ.2564

สำหรับคณะวนศาสตร์ มีคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา ดังนี้

ซึ่งในข้อ 3 ได้ระบุว่า ต้องมีหนังสือรับรองจากนายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการขอหนังสือรับรอง ดังนี้

  1. ให้นักเรียนสมัครผ่านระบบในเว็บไซต์ www.admission.ku.ac.th พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย
  2. ให้ศิษย์เก่า ส่งหนังสือถึงสมาคมฯ เรียนนายกสมาคมฯ เพื่อขอเอกสารรับรอง โดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ พร้อมกับแนบใบเสร็จในการชำระค่าสมัครมาด้วย
    สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

    10900
  3. เมื่อครบกำหนดวันรับสมัคร สมาคมฯจะรวบรวมรายชื่อ และทำหนังสือรับรองแจ้งไปยังคณะวนศาสตร์ พร้อมทั้งส่งมอบใบเสร็จให้กับคณะวนศาสตร์ด้วย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 098-2497473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest