ชมรมศิษย์เก่าภูมิภาค

ชื่อ – สกุล สังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์
ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ปราจีนบุรี ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ปราจีนบุรี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 498/1 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขต1 (สระบุรี) 111 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 ผู้ประสานงาน นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ วน.47 เหรัญญิก 086-762-764
นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
201หมู่ที่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
081-666-5994
นายยรรยง เลขาวิจิตร ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถนนค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 095-746-5585
นายสมพล ศัลยประดิษฐ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี 181/26 ถ.วัดโพธิ์ 31 ซอย 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-569-9331
นายชยุตม์ สุขทิพย์ ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์นครศรีธรรมราช 589 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 095-810-9339
นายโกวิทย์ สันตจิตร ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์สงขลา 5 ถนนร่วมใจสอง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 (074)447 150 (074)311 020
นายบัณฑิต คบหมู่ ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์นครราชสีมา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)1393
ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
081-867-0176
นายวิสูตร อยู่คง ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์อุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)189, ถนนแจ้งสนิท, ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 34000 081-776-5996
นายถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ขอนแก่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)659 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 084-4280645
นายพูลศักดิ์ ศุภเจียรพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์อุดรธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี41000 089-824-2599
ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์พิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)39 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
นายบวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์นครสวรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)19/47 ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 081-785-9132
นายประพงษ์ อัครสีวร ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์แพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)140 ยันตกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
นายอวยพร นิลกำแหง ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ลำปาง สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 76 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089- 204- 1566
นายกุศล สุวรรณาภรณ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ตาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 091-841-8430
นายนรินทร์ ประทวนชัย ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เชียงราย 115/86 หมู่ 4 บ้านบุญส่ง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 081- 883 -4037
นิภาพร ไพศาล ประธานชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
นายมงคล ศรีอนันต์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ศรีราชา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ศรีราชา
ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110

Pin It on Pinterest