วัตถุประสงค์

๑. เป็นศูนย์กลางติดต่อและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าวนศาสตร์ทั้งมวล

๒. สร้างจิตสำนึกให้วนกรไทย มีวินัย มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวนกรไทย

๓. ยกย่องให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าวนศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่น และบุคคลอื่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้

๔ .ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

๕. ให้ทุนการศึกษาทางด้านการป่าไม้แก่ผู้เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

๖ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางด้านการป่าไม้

๗. ส่งเสริมการกุศลและสาธารณประโยชน์

๘ .ส่งเสริมการบันเทิง การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และการสวัสดิการของมวลสมาชิก

๙. ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของบรรดาศิษย์เก่าวนศาสตร์และวิชาชีพการป่าไม้

๑๐. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

Pin It on Pinterest