ประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ

หลังจากที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนป่าไม้ที่จังหวัดแพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2479 “โรงเรียนป่าไม้” ได้วิวัฒนาการเรื่อยมา โดยเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนวนศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2481 เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยวนศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2487 และในที่สุดเปลี่ยนเป็น “คณะวนศาสตร์” สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้คณะวนศาสตร์ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ก็ตาม แต่การรวมตัวเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์นั้นได้เริ่มเป็นรูป เป็นร่างขึ้น เมื่อ 40 ปีที่แล้ว โดยศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเป็นครั้งแรกเมื่อวัน ที่ 1 เมษายน 2509 ซึ่งเป็นวันครบรอบวนศาสตร์ 30 ปี

Pin It on Pinterest