รายชื่อผู้แทนรุ่น/ประธานรุ่น

สามารถอัพเดทโดยการส่งข้อมูลซ้ำได้เลย สมาคมฯจะใช้ข้อมูลล่าสุดในการติดต่อ ส่วนข้อมูลติดต่อที่ขอไว้ จะใช้ในกิจการของสมาคมฯเท่านั้น บุคคลทั่วไปจะเห็นเฉพาะรุ่นและชื่อเท่านั้น หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถติดต่อนายทะเบียนสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ alumni.forest@hotmail.com


รุ่นที่ ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 นายอนันต์ ทัตตะวร
13 นายแผ้ว ดิษเลิศ
14
15 ผศ.ดร.จงรัก ปรีชานนท์
16 นายมานิตย์ เอี่ยมสรรพางค์
17 นายทิวา สรรพกิจ
18
19
20 รศ.ประคอง อินทรจันทร์
21 นายอภินันท์ ปลอดเปลี่ยว
22 นายนเรศ ไชยยงยศ
23 นายจำรูญ ทัศจันทร์
24 นายไพโรจน์ อาภรรัตน์
25 นายเกษม วงษ์เจริญ
26 นายสนั่น ศิริวัฒนการ
27 นายมณฑี โพธิ์ทัย
28 นายจิระ จินตนุกูล
29 นายถนัด วชิรจุติพงศ์
30 นายโกมล แพรกทอง
31 นายนิมิต ศรีภักดี
32 นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ
33 นายอุทัย ทองมี
34 นายสุรสิงห์ วรกุลสวัสดิ์
35 นายศรายุทธ เปรมประวัติ
36 นายไพบูลย์ พัวพรพงษ์
37 นายสิทธิชัย หาญวณิชย์เวช
38 นายทศพร วัชรางกูล
39 นายชัยรัตน์ อร่ามศรี (ผู้ประสานงาน)
40 นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์
41 นายสุรพันธ์ จันทรประภา
42 นายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล
43 นายสมศักดิ์ พิริยโยธา
44 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
45 ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
46 นายชากรี รอดไฝ
47 นายธัญญา เนติธรรมกุล
48 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง
49 นางกันตินันท์ ผิวสอาด
50 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา
51 รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
52 นายสัจรินทร์ ศรีเสน
53 นาย ถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม
54 นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์
55 นายณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกุล
56 นายกิตติภณ อ่วมเผือก
57 ผศ.ดร. สมพร แม่ลิ่ม
58 นายสำเร็จ ภูแสนศรี
59 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต
60 นายวุฒิชัย ปักกลาง
61 นายรัชศักดิ์ เผ่าวงศา
62 นายวรรณชัย รักมิตร
63 ผศ.ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน
64 นายพิษณุ ภูวดล
65 นายฟารุต ใจทัศน์กุล
66 นางสาวสุนิศา ศรีวีระพันธ์
67 วรายุส ชุณหวงศ์
68 นายพิธีกร สุภาวงศ์
69 นายศิริวัฒน์ สืบสาย
70 นายณัฐพล จรัสรัตนวงศ์
71 นายกิตติธัช พรหมมินทร์
72 กิจธิฒ์ชัย พิทักษ์วงศ์
73 นายอนุชา กันเมือง
74 นายศุภณัฐ สนิทวาจา
75 นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์
76 นายมนัส พิมพ์รัตน์
77 นายฐานันดร เพ็ชรดี
78 นายณรงค์เดช เดชคง
79 นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
80 นายพงศ์ณัฐ ศรีสวัสดิ์
81 นายกนกเพชร แก้วพินิจ
82 นายวิชญ์ภวัต ถานะยาโน
83 นายกันต์ธร ทรงฤกษ์
84 นายศุภวิชณ์ จันทร์นุ่น
85 นางสาวชลดา ภมรสุวรรณ