กองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์

1.ความเป็นมา

การศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ในขณะที่นโยบายของรัฐบาล(ไทย)กำลังปลดปล่อยให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น ดังเช่น กาสร้างอาคารเรียนของคณะในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง รัฐบาลจะให้งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างเพียงประมาณร้อยละ 60-70 เท่านั้น ส่วนที่เหลือแต่ละคณะที่ต้องการสร้างอาคารเรียนหรืออาคารใดๆก็ตามจะต้องหาเงินช่วยตัวเองหากไม่สามารถหาได้ก็จะมีคณะอื่นๆที่หาได้จะได้รับเงินงบประมาณส่วนนั้นๆแทน จึงเป็นความกดดันที่ทุกคณะจะต้องช่วยตัวเองทางการหาเงิน ถึงกับมีคำกล่าวว่า ผู้บริหารด้านใดที่ไม่มีความสามารถในการหาเงินก็ไม่ควรที่จะเสนอตัวเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีหรืออธิการบดี จึงเท่ากับเป็นการปิดกันโอกาสของผู้บริหารที่มีความสามารถด้านอื่นๆไปโดยปริยาย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเกือบทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศล้วนมีทรัพย์สิน  หรือมีกองทุนที่ก่อให้เกิดรายได้อยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับใช้ในการบำรุงและพัฒนากิจการการศึกษา (Endowment Fund) ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย สำหรับคณะวนศาสตร์ก็มีภาระหน้าที่จะต้องหาเงินช่วยตัวเอง เพื่อใช้ในการบำรุงและพัฒนากิจการการศึกษาในแต่ละปีจำนวนไม่น้อย สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางติดต่อและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าทั้งมวล ได้พิจารณาเห็นว่า คณะวนศาสตร์ได้ก่อตั้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึง 80 ปี ในปี 2558 นี้แล้ว และมีศิษย์เก่าที่ยังมีศักยภาพอยู่อีกจำนวนมาก จึงควรได้มีการณรงค์ให้ศิษย์เก่า และองค์ธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่สนใจกันเข้ามาร่วมกันสมทบและจัดสร้าง “กองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์” ขึ้นเป็นการถาวร เพื่อช่วยคณะวนศาสตร์อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีแนวความคิดว่าจะมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดไป สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์จึงได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์” ขึ้น และได้ออกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์ พ.ศ. 2552 ตามประกาศของสมาคมฯ ลงวันที่ 17 สิหาคม 2552

 

2.วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ: กองทุนฯมีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านวนศาสตร์แก่สถาบันการศึกษาทั่วไป
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการป่าไม้

 

3.รายได้ของกองทุนฯ: กองทุนอาจมีรายได้ ดังนี้

3.1 เงินรายรับจากกิจกรรมต่างๆ
3.2 เงินสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และจากบุคลทั่วไป
3.3 เงินบริจาคให้กองทุน
3.4 เงินอุดหนุน หรือรายได้อื่น
3.5 ดอกผลของเงินรายได้ตาม 3.1-3.4

สมาคมฯได้จัดทำโครงการขึ้น ๒ โครงการ คือ

1) โครงการ 1 รุ่น 1 หมื่นบาท ในการดำเนินโครงการนี้ทางสมาคมฯ จะได้ติดต่อประสานงานกับประธานหรือผู้แทนรุ่นแต่ละรุ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคจากแต่ละรุ่นตามกำลังศรัทธา

2) โครงการ 1 พัน(บาท) 1 วันเกิด ในการดำเนินโครงการนี้ ทางสมาคมฯจะได้ติดต่อกับศิษย์เก่าแต่ละคนโดยตรง(เท่าที่จะติดต่อได้)และ/หรือ ติดต่อประสานงานกับประธานหรือผู้แทนรุ่นแต่ละรุ่น เพื่อรณรงค์ขอให้ศิษย์เก่าทุกคนได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์ในวันคล้ายวันเกิดในแต่ละปี

ในการบริจาคเงินไม่ว่าจะเป็นโครงการ 1 รุ่น 1 หมื่นบาท หรือโครงการ 1 พัน(บาท) 1 วันเกิดไม่จำเป็นที่ศิษย์เก่าแต่ละคนแต่ละรุ่น จะบริจาคเท่าจำนวนที่กำหนดไว้จะบริจาคเท่าใดก็ได้ตามศรัทธาจะมากหรือน้อยก็ได้หรือไม่บริจาคเลยก็ได้ ทั้งนี้การช่วยเหลือสนับสนุนคณะวนศาสตร์ขึ้นกับพลังศรัทธาที่จะตอบแทนคุณซึ่งอาจกระทำได้หลายวิธี เช่น ช่วยด้วยทุนทรัพย์ ช่วยด้วยการประชาสัมพันธ์ ช่วยด้วยแรงกาย ช่วยด้วยพลังความคิด ฯลฯ

 

4. วิธีบริจาคเงินเข้ากองทุน

ศิษย์เก่าหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์ได้โดยวิธีการต่อไปนี้

1) บริจาคเงินสดหรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์” ส่งได้ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคม เลขที่ 50 สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เพื่อกองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 217958 -1

ส่งสำเนาใบนำฝากเงินที่โทรสาร หมายเลข 02 – 940-6965

 

5. การบริหารและตรวจสอบกองทุน

นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น คณะวนศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวนไม่เกิน 7 คน มีที่ปรึกษาตามความเหมาะสม คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อการรับบริจาคและจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ควบคุมการรับเงิน และใช้จ่ายเงินกองทุนฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนฯเห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์มอบหมาย สำหรับคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้มีการรายงานความเคลื่อนไหวของกองทุนฯเป็นประจำทุกเดือน หากมีข้อสงสัยสามารถขอตรวจสอบสถานะของกองทุนฯได้ทุกวันในเวลาราชการ

Pin It on Pinterest