ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการป่าไม้

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการป่าไม้ พ.ศ.2566
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น 2566=> Download
  • แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ 2566 => Download

รายชื่อศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการป่าไม้

 

ปี 2528
ศ.ดร.สง่า  สรรพศรี ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ
ดร.สมเกียรติ  ศุภโกวิท ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพส่วนตัวจนเป็นที่รู้จัก
ปี 2529
ศ.ดร.อำนวย  คอวนิช ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
ศ.ดร.เต็ม  สมิตินันท์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี
ปี 2530
นายพงศ์  โสโน ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ
นายธวัชชัย  อัมพรายน์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านพัฒนาป่าไม้เพื่อบริการสังคม
นายนิเวช  ตั้งมาลา ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่มีประวัติดีงามทั้งในด้านราชการ และอาชีพส่วนตัว
ปี 2531
ศ.ประดิษฐ์  วนาพิทักษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ และวิชาชีพวนศาสตร์ สร้างสรรค์สังคมวนศาสตร์จนเป็นปึกแผ่นมั่นคง
นายอุดม  หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่มีประวัติดีงามทั้งในด้านราชการ และส่วนตัว
ปี 2532
นางกนิษฐรัตน์  เย็นกาย ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นในฐานะเป็นผู้ที่มีประวัติดีเด่นสมควร แก่การยกย่องสรรเสริญ
ปี 2533
นายสืบ  นาคะเสถียร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นสมควรยกย่องสรรเสริญ
นายสายัณห์  จารุคม ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นสมควรยกย่องสรรเสริญ
ปี 2534
ศ.ดร.สอาด  บุญเกิด ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะมีประวัติดีงาม ผลงานที่ปฏิบัติ ช่วยสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ
ดร.จำลอง  เพ็งคล้าย ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะนักค้นคว้าวิจัยรุ่นอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่รู้จักดี
ดร.พิทยา  เพชรมาก ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะนักค้นคว้าวิจัยรุ่นอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่รู้จักดี
ปี 2535
นายมานพ  เผือกสุวรรณ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ
นายไพฑูรย์  เจนเจริญพันธ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ ในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี
ปี 2536
ดร.จำนงค์  โพธิสาโร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ
ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี
ปี 2537
นายยรรยงก์   ถนอมพิชัยธำรง ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ
รศ.ชุบ  เข็มนาค ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี
ปี 2538
ศ.ดร.เกษม  จันทร์แก้ว ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี
นายเชิญ  นิลวิเศษ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ
ปี 2539
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานภาคเอกชนจนเป็นที่รู้จักดี
นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่ราชการ
ปี 2540
นายสถิตย์  สวินทร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่รู้จักดี
นายวินัย  ทรัพย์รุ่งเรือง ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่ยอมรับ
ปี 2541
นายธำมรงค์  ประกอบบุญ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่รู้จักดี
ร้อยตรีไพโรจน์  วิจิตตรานนท์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่รู้จักดี
ปี 2542
รศ.ดร.สุรีย์  ภูมิภมร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นทีประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้
ศ.ดร.ธวัชชัย  สันติสุข ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นทีประสบความสำเร็จด้านวิชาการและด้านราชการ
ปี 2543
ศ.ดร.นิพนธ์  ตั้งธรรม ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่ยอมรับ
นายบุญชุบ  บุญทวี ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านบริหารและพัฒนาป่าไม้
ปี 2544
รศ.ดร.อุทิศ  กุฎอินทร์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ สาขาการอนุรักษ์
ผศ.ดร.บุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ สาขาวนวัฒนวิทยา
นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหารสาขาการส่งเสริมและการพัฒนาป่าไม้
ดร.ธงชัย  จารุพพัฒน์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ สาขาข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Remote  Sensing  and  GIS)
ปี 2545
นายฉัตรชัย  รัตโนภาส ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหาร
นายไพศาล  กุวลัยรัตน์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหาร
นายราเชนทร์  พจนสุนทร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหาร
นายสมชัย  เพียรสถาพร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหาร
ปี 2546
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สหุนาฬุ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ
ดร.เจษฎา  เหลืองแจ่ม ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ
นายวรธรรม  อุ่นจิตติชัย ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ
นายบัณฑูร  สุภัควณิช ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหาร
ดร.คงศักดิ์  ภิญโญภูษาฤกษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปี 2547
นายชาญยุทธ  อิสริยะเสรีกุล ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหารภาคเอกชน
ดร.จงรัก  ปรีชานนท์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหารและด้านวิชาการภาครัฐ
นายธัญญา  เนติธรรมกุล ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกป่า
ปี 2548
นายสามารถ  สุมโนจิตราภรณ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและบริการสังคม
นายพงษ์เทพ  จารุอำพรพรรณ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและบริหารภาครัฐ
นายชอบ  ยะโสธร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
ปี 2549
รศ.ประคอง  อินทรจันทร์     รางวัล แหวนทองคำสลักชื่อ ส.วน. เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้กับสมาคม ศิษย์เก่าวนศาสตร์
ปี 2550
นายบรรพต  ณ ป้อมเพชร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ
นายวิชัย แหลมวิไล ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านผู้บริหารภาครัฐ
นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านผู้บริหารภาครัฐ
นายมนูญศักดิ์  ตันติวิวัฒน์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
นายบุญเลิศ ศรีสุขใส ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม
ปี 2551
นายประวุฒิ  จีนา ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม
นายวิชาญ   ทวีชัย ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านผู้บริหารภาครัฐ
นายอุภัย  วายุพัฒน์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านผู้บริหารภาครัฐ
ปี 2552
นายคณิต   ธนูธรรมเจริญ วน. 36 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายสวัสดิ์  ตวงรัตน์หรดี  วน.  41 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
รศ.ดร.เดชา  วิวัฒน์วิทยา  วน. 50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการ
นายจิตติ  อินทรเจริญ  วน. 56 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ปี 2553
นายมานพ  ชมภูจันทร์  วน. 31 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านผู้บริหารภาคเอกชน
นายเกรียงกริช อรรฐาเมศร์  วน. 36 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร  วน.51 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ปี 2554
นายชัยภัฏ  สมบูรณ์ดำรงกุล  วน.39 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ
นางสาววีรยา   โอชะกุล วน54. ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ดร. สรายุทธ  บุณยะเวชชีวิน วน.36 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์  วน.35 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
ปี 2555
นายชัยรัตน์ อร่ามศรี  วน.39 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
นายวรวิทย์ โรจน์ไพฑูรย์  วน.37 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม
นายชัชวาล อินทุมาร  วน.50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม
ปี 2556
นายสมพล หิญชีระนันท์ วน.13 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นางสาวสุจิตรา จางตระกูล วน.44 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
บริษัท สวนกิตติ จำกัด ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
ปี 2557
นายคณิต ม่วงนิล วน.35 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นายประเดิมชัย แสงคู่วงศ์ วน.40 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ วน.40 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
นายรุ่ง หิรัญวงษ์ วน.45 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ วน.46 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
นายณัฐฐชัย นุชชม วน.50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
นายธีระพงษ์ โคตะยันตร์ วน.58 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
ปี 2558
นายบุญฤทธิ์ ภูริยากร วน.35 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ วน.43 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม วน.48 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
นายดำรง หรุ่นเกษม วน.53 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน
ปี 2559
นายไตรรัตน์ เปียถนอม วน.45 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย วน.59 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ปี 2560
รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ วน.40 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง วน.43 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
นายนพพร นนทภา วน.58 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
ปี 2561
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ วน.43 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภท นักบริการสังคม
นายประจักษ์ รื่นฤทธิ์ วน.45 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
นายอรรถพล เจริญชันษา วน.49 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภท ผู้บริหารภาครัฐ
ปี 2562
นายทวี หนูทอง วน.30 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นายอนุสรณ์ รังสิพานิช วน.50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ วน.51 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
นายสมศักดิ์ ทวินันท์ วน.57 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายธรรมรัตน์ พุทธไทย วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายวิเชียร ชิณวงษ์ วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
ปี 2563
นายอดิศร นุชดำรง วน.44 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
นายทรงธรรม สุขสว่าง วน.47 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
นายรณกร ตีรกานนท์ วน. 44 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นายสิทธิชัย จินะมอย วน. 65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นางสาวดรรชนี เอมพันธุ์ วน.44 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย วน.45 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์ วน.47 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ วน.49 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายวิชัย สมรูป วน.50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายประกาศิต ระวิวรรณ วน.67 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ปี 2564
นายจงคล้าย วรพงศธร วน.47 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐ
นายประสิทธิ์ เกิดโต วน.49 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา วน.50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายสมราน สุดดี วน.54 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายคีรี เถือนเหมือน วน.61 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายกิตติศักดิ์ ถาวงษ์กลาง วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายสิทธิศักดิ์ ฉันสิมา วน.72 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ปี 2565
นายมณฑี โพธิ์ทัย วน.27 ผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการป่าไม้
นายวิสูตร อยู่คง วน.43 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักบริการสังคม
นายสุวรรณ นันทศรุต วน.42 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการ
นายธีระ กิตติทวีสิน วน.47 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการ
ศ.ดร.ดอกรัก มารอด วน.55 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการ
นายมงกุฎ ขวาของ วน.49 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายเนรมิต สงแสง วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายณฐกร วุ่นเชื้อ วน.74 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายเสน่ห์ แสนมูล ศิษย์เก่าปริญญาโท ปีการศึกษา 2546 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ปี 2566
นายสุกิจ จันทร์ทอง วน.50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ผศ. ดร.สาระ บำรุงศรี วน.55 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการ
นางอัญชลี  ศรีเงินยวง วน.49 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายครรชิต โล่ห์คำ วน.56 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายพลวีร์  บูชาเกียรติ วน.59 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
นายชลิต สินโรจน์ธนากร วน.71 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

 

Pin It on Pinterest