คณะกรรมการสมาคม

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมฯ
2 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อุปนายก
3 นายกอบศักดิ์ วันธงไชย อุปนายก
4 นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์ กรรมการ
5 นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล กรรมการ
6 นางปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช กรรมการ
7 นางวิจิตร อ๋องสมหวัง กรรมการ
8 นายนรินทร์ ประทวนชัย กรรมการ
9 นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง กรรมการ
10 นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม กรรมการ
11 นายธีรวุฒิ แสงนิล กรรมการ
12 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ กรรมการและฝ่ายวิชาการ
13 นายสุพจน์ เพริดพริ้ง กรรมการและฝ่ายหารายได้
14 นายสมพร ไชยจรัส กรรมการและฝ่ายสาราณียกร
15 นายกอบกิจ ไกรนรา กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม กรรมการและฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
17 นายวนัท พุ่มพวง กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ
18 นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการและนายทะเบียน
19 นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต กรรมการและเหรัญญิก
20 นางอภิญญา พุ่มพวง กรรมการและฝ่ายปฏิคม
21 นายปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ กรรมการและเลขาธิการ

Pin It on Pinterest