ทำเนียบนายกสมาคมฯ

ลำดับที่ รายนาม ปี พ.ศ.
1 ศาสตราจารย์พิเศษ ประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ 2528-2534
2 ดร.ดิเรก สกุณาธวงศ์ 2534-2536
3 นายอุดม หิรัญพฤกษ์ 2536-2540  
4 ดร. จำนงค์ โพธิสาโร 2540-2542  
5 ดร. ธำมรงค์ ประกอบบุญ 2542-2546  
6 นายสมชัย เพียรสถาพร 2546-2548  
7 ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช 2548-2552  
8 นายวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง 2552-2556  
9 นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ 2556-2557  
10 นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ 2557-2561  
11 นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ 2561-2565  
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์ 2565-ปัจจุบัน  

Pin It on Pinterest