เกียรติประวัติ ศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยวนศาสตร์ แพร่ คนสุดท้าย (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๙) และรองคณบดีคณะวนศาสตร์ บางเขน (พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๑๑) ผู้ขอสัมปทานทำไม้ ๒ แห่ง (พ.ศ.๒๔๙๓) เพื่อนำรายได้มาพัฒนาการศึกษาวิชาวนศาสตร์ให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่

Read more

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากเวทีเสวนาทั้งหมดในปีพ.ศ.2565

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมอุตสาหกรรมไม้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ” จำนวน 5 ครั้ง

Read more

Pin It on Pinterest