การช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสโรชา กรรโณ นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 4

เรียน ศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่าน

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านได้ช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสโรชา กรรโณ นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จากเหตุการเสียชีวิต และครอบครัวประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ตามการร้องขอจากตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 นั้น

กระผมใคร่ขอแจ้งภาพรวมของการให้การช่วยเหลือจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ รวมเป็นเงิน 265,603.79 บาท

2) คณะวนศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร รวมเป็นเงิน 70,800 บาท

3) กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้อาจยังมีเงินช่วยเหลือบางส่วนที่ส่งตรงไปยังครอบครัวของนางสาวสโรชา โดยตรงโดยไม่ได้แจ้งมายังสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ รวมถึงได้ทราบว่ามีศิษย์เก่าวนศาสตร์จากหน่วยงานด้านป่าไม้ในพื้นที่ที่ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีของนางสาวสโรชา อีกด้วย

สำหรับในส่วนของรายนามผู้บริจาคที่แจ้งรายชื่อมายังสมาคมฯ นั้น สมาคมฯ จะรีบดำเนินการจะจัดทำรายชื่อเพื่อแจ้งต่อครอบครัวของนางสาวสโรชาให้ทราบโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณศิษย์เก่าวนศาสตร์ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

 

ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest