ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

 

ปี 2528 
1. ศ.ดร.สง่า  สรรพศรี    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ
2. ดร.สมเกียรติ  ศุภโกวิท    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพส่วนตัวจนเป็นที่รู้จัก

ปี 2529 
1. ศ.ดร.อำนวย  คอวนิช    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
2. ศ.ดร.เต็ม  สมิตินันท์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี

ปี 2530 
1. นายพงศ์  โสโน    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ
2. นายธวัชชัย  อัมพรายน์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านพัฒนาป่าไม้เพื่อบริการสังคม
3. นายนิเวช  ตั้งมาลา    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่มีประวัติดีงามทั้งในด้านราชการ และอาชีพส่วนตัว

ปี 2531
1. ศ.ประดิษฐ์  วนาพิทักษ์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ และวิชาชีพวนศาสตร์ สร้างสรรค์สังคมวนศาสตร์จนเป็นปึกแผ่นมั่นคง
2. นายอุดม  หิรัญพฤกษ์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่มีประวัติดีงามทั้งในด้านราชการ และส่วนตัว

ปี 2532 
1. นางกนิษฐรัตน์  เย็นกาย    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นในฐานะเป็นผู้ที่มีประวัติดีเด่นสมควร แก่การยกย่องสรรเสริญ

ปี 2533
1. นายสืบ  นาคะเสถียร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นสมควรยกย่องสรรเสริญ
2. นายสายัณห์  จารุคม    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นสมควรยกย่องสรรเสริญ

ปี 2534 
1. ศ.ดร.สอาด  บุญเกิด    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นในฐานะมีประวัติดีงาม ผลงานที่ปฏิบัติ ช่วยสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ
2. ดร.จำลอง  เพ็งคล้าย    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะนักค้นคว้าวิจัยรุ่นอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่รู้จักดี
3. ดร.พิทยา  เพชรมาก    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ในฐานะนักค้นคว้าวิจัยรุ่นอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่รู้จักดี

ปี 2535 
1. นายมานพ  เผือกสุวรรณ    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ
2. นายไพฑูรย์  เจนเจริญพันธ์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ ในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี

ปี 2536 
1. ดร.จำนงค์  โพธิสาโร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ
2. ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี

ปี 2537 
1. นายยรรยงก์   ถนอมพิชัยธำรง    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ
2. รศ.ชุบ  เข็มนาค    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี

ปี 2538   
1. ศ.ดร.เกษม  จันทร์แก้ว    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่รู้จักดี
2. นายเชิญ  นิลวิเศษ    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่ยอมรับ

ปี 2539
1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานภาคเอกชนจนเป็นที่รู้จักดี
2. นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่ราชการ

ปี 2540 
1. นายสถิตย์  สวินทร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่รู้จักดี
2. นายวินัย  ทรัพย์รุ่งเรือง    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่ยอมรับ

ปี 2541
1. นายธำมรงค์  ประกอบบุญ    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่รู้จักดี
2. ร้อยตรีไพโรจน์  วิจิตตรานนท์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานจนเป็นที่รู้จักดี

ปี 2542 
1. รศ.ดร.สุรีย์  ภูมิภมร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นทีประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้
2. ศ.ดร.ธวัชชัย  สันติสุข    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นทีประสบความสำเร็จด้านวิชาการและด้านราชการ

ปี 2543 
1. ศ.ดร.นิพนธ์  ตั้งธรรม    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการป่าไม้จนเป็นที่ยอมรับ
2. นายบุญชุบ  บุญทวี    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านบริหารและพัฒนาป่าไม้

ปี 2544
1. รศ.ดร.อุทิศ  กุฎอินทร์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ สาขาการอนุรักษ์
2. ผศ.ดร.บุญวงศ์  ไทยอุตส่าห์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ สาขาวนวัฒนวิทยา
3. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหารสาขาการส่งเสริมและการพัฒนาป่าไม้
4. ดร.ธงชัย  จารุพพัฒน์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ สาขาข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Remote  Sensing  and  GIS)

ปี 2545 
1. นายฉัตรชัย  รัตโนภาส    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหาร
2. นายไพศาล  กุวลัยรัตน์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหาร
3. นายราเชนทร์  พจนสุนทร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหาร
4. นายสมชัย  เพียรสถาพร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหาร

ปี 2546 
1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สหุนาฬุ    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ
2. ดร.เจษฎา  เหลืองแจ่ม    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ
3. นายวรธรรม  อุ่นจิตติชัย    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ
4. นายบัณฑูร  สุภัควณิช    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหาร
5. ดร.คงศักดิ์  ภิญโญภูษาฤกษ์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี 2547 
1. นายชาญยุทธ  อิสริยะเสรีกุล    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหารภาคเอกชน
2. ดร.จงรัก  ปรีชานนท์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านบริหารและด้านวิชาการภาครัฐ
3. นายธัญญา  เนติธรรมกุล    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกป่า

ปี 2548
1. นายสามารถ  สุมโนจิตราภรณ์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและบริการสังคม
3. นายพงษ์เทพ   จารุอำพรพรรณ    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและบริหารภาครัฐ
2. นายชอบ   ยะโสธร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและบริหารภาครัฐวิสาหกิจ

ปี 2549 
1.รศ.ประคอง  อินทรจันทร์     รางวัล แหวนทองคำสลักชื่อ ส.วน. เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้กับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

ปี 2550 
1. นายบรรพต  ณ ป้อมเพชร    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ
2. นายวิชัย แหลมวิไล    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านผู้บริหารภาครัฐ
3. นายอภิวัฒน์       เศรษฐรักษ์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านผู้บริหารภาครัฐ
4. นายมนูญศักดิ์  ตันติวิวัฒน์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
5.นายบุญเลิศ ศรีสุขใส    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม

ปี 2551
1. นายประวุฒิ  จีนา    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม
2.นายวิชาญ   ทวีชัย    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านผู้บริหารภาครัฐ
3.นายอุภัย  วายุพัฒน์    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านผู้บริหารภาครัฐ

ปี 2552 
1. นายคณิต   ธนูธรรมเจริญ วน. 36     ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
2. นายสวัสดิ์  ตวงรัตน์หรดี  วน.  41    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
3. รศ.ดร.เดชา  วิวัฒน์วิทยา  วน. 50    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ
4. นายจิตติ  อินทรเจริญ        วน. 56     ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ปี 2553
1. นายมานพ  ชมภูจันทร์     วน. 31     ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านผู้บริหารภาคเอกชน
2. นายเกรียงกริช อรรฐาเมศร์  วน. 36    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
3. นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร  วน.51    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

ปี 2554
1. นายชัยภัฏ  สมบูรณ์ดำรงกุล วน.39    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ
2. นางสาววีรยา   โอชะกุล      วน54.    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
3. ดร. สรายุทธ  บุณยะเวชชีวิน วน.36    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
4. นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์     วน.35    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารภาครัฐ

ปี 2555 
1.นายชัยรัตน์ อร่ามศรี      วน.39      ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
2.นายวรวิทย์ โรจน์ไพฑูรย์  วน.37    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม
3.นายชัชวาล อินทุมาร      วน.50        ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทวิชาการและปฏิบัติงานภาคสนาม

ปี 2556 
1.นายสมพล หิญชีระนันท์ วน.13    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักบริการสังคม
2.นางสาวสุจิตรา จางตระกูล วน.44    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
3.บริษทสยามฟอเรสทรี จำกัด    ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
4.บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด    ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
5.การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย    ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
6.บริษท สวนกิตติ จำกัด    ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

ปี 2557
1.นายคณิต ม่วงนิล วน.35   ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักบริการสังคม
2.นายประเดิมชัย แสงคู่วงศ์ วน.40 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักบริการสังคม
3.นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ วน.40  ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารภาครัฐ
4.นายรุ่ง หิรัญวงษ์ วน.45  ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
5.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ วน.46  ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารภาครัฐ
6.นายณัฐฐชัย นุชชม วน.50  ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
7.นายธีระพงษ์ โคตะยันตร์ วน.58  ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม

ปี 2558

1.นายบุญฤทธิ์ ภูริยากร วน.35 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ
2.นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ วน.43 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารภาครัฐ
3.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม วน.48 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
4.นายดำรง หรุ่นเกษม วน.53 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารภาคเอกชน

ปี 2559

1. นายไตรรัตน์ เปียถนอม วน.45 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
2. ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย วน.59 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

ปี 2560

1. รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ วน.40 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
2.รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง วน.43 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม
3.นายนพพร นนทภา วน.58 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักบริการสังคม

ปี 2561

1. รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ วน.43 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภท นักบริการสังคม
2.นายประจักษ์ รื่นฤทธิ์ วน.45 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
3.นายอรรถพล เจริญชันษา วน.49 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประเภท ผู้บริหารภาครัฐ

ปี 2562

1. นายทวี หนูทอง วน.30 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักบริการสังคม
2. นายอนุสรณ์ รังสิพานิช วน.50 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
3. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ วน.51 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทผู้บริหารภาครัฐ
4. นายสมศักดิ์ ทวินันท์ วน.57 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
5. นายธรรมรัตน์ พุทธไทย วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
6. นายวิเชียร ชิณวงษ์ วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
7. นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ วน.65 ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประเภทนักบริการสังคม

Pin It on Pinterest