งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ 2567

กำหนดการ งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2567
โดย สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567

 

การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “อนาคตการป่าไม้ไทยในสถานการณ์โลกเดือด”
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
เวลา กิจกรรม
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน / รับอาหารว่าง
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการ
– การกล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์
– การกล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
– การกล่าวเปิด โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.15 – 09.45 น. การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายของการป่าไม้ไทยในสถานการณ์โลกเดือด”

วิทยากร:     ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

09.45 – 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “อนาคตการป่าไม้ไทย: เส้นทางที่ต้องไป”

วิทยากร: ผู้แทนด้านนโยบายป่าไม้ของภาครัฐ

ผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านป่าไม้

ผู้แทนภาคเอกชน

ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เวทีแลกเปลี่ยน เรื่อง “New Gen วนกร กับการป่าไม้ไทย : จุดเปลี่ยนที่อยากเห็น”
วิทยากร: ศิษย์เก่าวนศาสตร์รุ่นใหม่จากหลากหลายอาชีพ จำนวน 5 ท่าน
14.30 น. พิธีปิดการเสวนา และการประเมินผลการดำเนินการเสวนา

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
เวลา กิจกรรม
15.00 – 16.30 น. วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
       1.1 ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่คณาจารย์และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ ประจำปี 2567
       1.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2566
       1.3 การรายงานการปรับปรุง ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
       3.1 การรับรองบัญชีงบดุล ประจำปี 2566
       3.2 การสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567
       3.3 การสรรหาคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
เพื่อปฏิบัติงานระหว่างปี พ.ศ. 2568 – 2570
       3.4 ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนากิจการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

กีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าวนศาสตร์ ครั้งที่ 7
ลงทะเบียนร่วมงานกีฬา
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม แกรนด์ ซ๊อคเกอร์ โปร เกษตรนวมินทร์
เวลา กิจกรรม
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน
09.00 – 09.30 น. การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าวนศาสตร์ รอบคัดเลือก
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าวนศาสตร์ครั้งที่ 7
– ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ จำปาไชยศรี ที่ปรึกษาฝ่ายนันทนาการ กล่าวรายงาน
– ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
– นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.45 – 12.00 น. การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าวนศาสตร์ รอบคัดเลือก (ต่อ)
13.00 – 17.00 น. การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าวนศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ
17.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน และการประเมินการจัดการแข่งขัน

 

 

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2567
ลงทะเบียนร่วมงานเลี้ยง
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 – 22.00 น.
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา กิจกรรม
17.00 – 19.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
18.00 – 19.00 น. พิธีเปิดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์
–    ศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
–    การกล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์
–    การกล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
–    รับชมวิดีทัศน์เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
–    การกล่าวเปิด และ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น
โดย ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
19.00 – 19.30 น. –   การกล่าวแสดงความยินดีและแนะนำศิษย์เก่าวนศาสตร์ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
โดย ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์-   ศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมขับร้องบทเพลง “ชีวิตวนศาสตร์”-   การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าวนศาสตร์
–   การแสดงเต้น ประเพณี Kawliga ของนิสิตวนศาสตร์
–   การแสดงจากวงดนตรี The X-Forester
–   จับรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ช่วงที่ 1
19.30 – 20.30 น. –   การแสดงของชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์
–   การแสดงจากวงดนตรี The X-Forester
–   จับรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ช่วงที่ 2
20.30 – 21.30 น. –   การแสดงของชุมนุมคนเล่นไฟ ของนิสิตวนศาสตร์
–   การแสดงจากวงดนตรี The X-Forester
–   จับรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ช่วงที่ 3
21.30 – 22.00 น. –   การแสดงจากวงดนตรี The X-Forester
–   การกล่าวปิดงาน โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

 

Pin It on Pinterest