รายชื่อผู้แทนรุ่น

3 นายถนอม  เปรมรัศมี

13 นายแผ้ว    ดิษเลิศ
14 นายพงศ์สุระ  ตันมณี
15 นายอุดม  หิรัญพฤกษ์
16 นายมานิตย์  เอี่ยมสรรพางค์
17 นายทิวา  สรรพกิจ
18 และ 19 ร.ต.สุชาติ  สังขจันทร์

20 รศ.ประคอง    อินทรจันทร์
21 นายอภินันท์  ปลอดเปลี่ยว
22 นายนเรศ  ไชยยงยศ
23 นายจำรูญ ทัศจันทร์
24 นายไพโรจน์  อาภรรัตน์
25 นายเกษม  วงษ์เจริญ
26 นายสนั่น ศิริวัฒนการ
27 นายธวัชชัย  วทานิยกุล
28 นายจิระ  จินตนุกูล
29 นายถนัด วชิรจุติพงศ์
30 นายเพ็ญ   ธรรมโชติ
31 นายนิมิต  ศรีภักดี
32 นายจิระเจตต์   อุรัสยะนันทน์
33 นายธนกฤต  ชัยดำรงเลิศ
34 นายวิชิต   พัฒนโกศัย
35 นายศรายุทธ  เปรมประวัติ
36 นายนพดล  พฤกษะวัน
37 ดร.วันชัย วิรานันท์
38 นายสุเทพ  บุญประคอง
39 นายชัชวาล  พิศดำขำ
40 นายสุเมธ จันษร
41 นายสมัคร ดอนนาปี
42
43 นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา
44 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล
45 ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
46 นายยรรยง กางการ
47 ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์
48 นายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์
49 นายอรรถพล เจริญชันษา
50 นางยุพา ด้วงโยธา
51 รศ.ดร.สันติ  สุขสอาด
52 นางอภินันท์ ขอพร
53 นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
54 นายปิยมิตร แสงทอง
55 นายณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกุล
56 นายประธานสิทธิ์ กระมล
57 ดร.สมพร แม่ลิ่ม
58 นายสำเร็จ ภูแสนศรี
59 ผศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
60 นายวุฒิชัย ปักกลาง
61 นายรัชศักดิ์ เผ่าวงศา
62 นายวรรณชัย   รักมิตร
63 ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
64 นายโกวิท ปะเถตัง
65 นายเอกสิทธิ์ ปัญญาเส็ง
66 นางสาวสุนิศา ศรีวีระพันธ์
67 นายวรายุส ชุณหวงศ์
68 นายพิธีกร สุภาวงศ์
69 นายพิชิต  ลำไย
70 นายปฎิภาณ บุปะเท
71 นายสุรพัฒน์ สายเพชร
72 นายนราพงษ์ แสงราม
73 นายอนุชิต  เมฆสุขใส
74 นายศุภนัฐ สนิทวาจา
75 นายภาณุพงษ์ โปรยสุรินทร์

76 นายสิวะรักษ์ บุตรดี

77 นายนริศ คงชุ่ม

 

 

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์มีการประสานงานศิษย์เก่า โดยการส่งเอกสารเป็นทางการผ่านทางผู้แทนรุ่น
หากรุ่นใดมีการปรับเปลี่ยน กรุณาแจ้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เพื่ออัพเดทรายชื่อและที่อยู่ผ่านทาง
โทร./โทรสาร 029406965   อีเมล์: alumni.forest@hotmail.com

X

Pin It on Pinterest

X