คณะกรรมการสมาคม

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ นายกสมาคมฯ (ประธานฯ)
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม อุปนายกฯ
ดร.ชุมพล สุขเกษม อุปนายกฯ
นายไพรัตน์ ธารไชย กรรมการ
นายสมหมาย ดอนจันทร์เขียว กรรมการ
นายสมพร ไชยจรัส กรรมการ
ดร.วันชัย วิรานันท์ กรรมการ
นายพิชญะ ยั่งยืน กรรมการ
นายชัยรัตน์ อร่ามศรี กรรมการ
นายจุมพฎ ชอบธรรม กรรมการ
นายอุทัย พรมนารี กรรมการและฝ่ายหารายได้
นางพบพร รัตนสุวรรณ กรรมการและฝ่ายสาราณียกร
นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ กรรมการและฝ่ายวิชาการ
ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการและฝ่ายสารสนเทศ
นายประสิทธิ์ เกิดโต กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ
ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ กรรมการและฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
นางอภิญญา พุ่มพวง กรรมการและปฏิคม
นายสมบูรณ์ สงวนสุข กรรมการและนายทะเบียน
นายสิทธิชัย หาญวณิชย์เวช กรรมการและเหรัญญิก
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ กรรมการและเลขาธิการ
X

Pin It on Pinterest

X