ขอเชิญร่วมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2560

 

ร่างกำหนดการกิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์

 

กิจกรรมการเสวนาวิชาการเรื่อง “ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
๐๘.๐๐น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๙.๓๐น. พิธีเปิด

  • นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ กล่าวรายงาน
  • เปิดการเสวนาโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙.๓๐–๑๒.๐๐น. เสวนาเรื่อง“การพัฒนางานป่าไม้ตามหลักธรรมาภิบาล”ดำเนินการโดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยากร:

ดร.สุรินทร์ อ้นพรมภาควิชาการจัดการป่าไม้คณะวนศาสตร์

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. เสวนาเรื่อง“การบริหารป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจไทยยุค4.0”ดำเนินการโดย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์

วิทยากร:

นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้

ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้แทนผู้ประกอบกิจการสวนป่าเอกชน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
16.10 -18.30 น. วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1การประชาสัมพันธ์งานวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ

1.2รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2559

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1การรับรองบัญชีงบดุล ประจำปี  2559

3.2การสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

3.3แนวทางการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวนกึ่งหนึ่ง

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2560
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
18.00–19.00 น. – ลงทะเบียน

– ดนตรีบรรเลง

– อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมบริการ

19.00–19.30 น. – คณบดีคณะวนศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

– นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประธานฯ จัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

– ผศ.ดร.จงรัก ปรีชานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

– มอบโล่ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น

19.30–20.00 น. – การเต้นKAWLIGAโดยนิสิตวนศาสตร์รุ่นที่ 82
20.30–21.00 น. – การแสดงประกอบเพลงต้นไม้ของพ่อ
20.30–21.00 น. – นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับศิยย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

– ร่วมร้องเพลงชีวิตวนศาสตร์

21.00–21.15 น. – จับรางวัล
21.15–21.45 น. – การแสดงดนตรีของวงThe X-forester

-การมอบรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาวนศาสตร์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

21.45–22.15 น. – การแสดงของนิสิตชุมนุมคนเล่นไฟ

– จับรางวัล

22.15–22.30 น. – การแสดงดนตรีของวงThe X-forester
22.30 น. – นายกสมาคมฯ กล่าวปิดงาน

 

รายละเอียดงานกีฬา…คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X